Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

 

TERVOLAN HEVOSJALOSTUSYHDISTYS RY

SÄÄNNÖT

 Yhdistyksen nimi on Tervolan Hevosjalostusyhdistys Ry ja sen kotipaikka on Tervolan kunta.Yhdistyksen tarkoituksena on hevosjalostuksen, ­kasvatuksen, ­hoidon sekä hevosurheilun edistäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää ravi­ ja ratsastuskilpailuja sekä hevosnäyttelyitä, jakaa kasvattajapalkintoja sekä esitelmien ja muun keskinäisen neuvonnan kautta opastaa jäseniään hevostaloudessa ja ylläpitää Mattisen raviradan ja siellä olevien rakennusten kuntoa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys on Lapin hevosjalostusliitto ry:n jäsen.Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä ja kannattajajäseniä.

Varsinaiseksi jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä 16 vuotta täyttäneen hevosjalostusta, ­ kasvatusta, ­hoitoa tai hevosurheilua harrastavan henkilön. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi (1) ääni. Valtakirjalla äänestys ei ole sallittu.

Kannattajajäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilöitä, jotka omaksuvat yhdistyksen tarkoituksen ja ovat valmiit sen toimintaa tukemaan. Kannattajajäsenillä on läsnäolo­oikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen jäsenet ovat velvollisia toimimaan yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan edistämiseksi. Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut yhdistyksen jäsenenä.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksellä on oikeus erottaa jäsen, joka on toiminut yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymis­ ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kannattajajäsenten jäsenmaksuista päättää kunkin kannattajajäsenen kohdalla erikseen hallitus vuosikokouksen hyväksymien perusteiden mukaisesti.

Kunniajäsen ei suorita yhditykselle jäsenmaksuja. Yhdistyksen jäsenistä on pidettävä luetteloa.Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitut yhdeksän (9) jäsentä, joista kolme on vuosittain erovuorossa.

Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäksi hallitus valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään viisi (5) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi­-helmikuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla.Muutoin päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide.Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat.
 

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa

kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo­ ja menoarvio, jäsenmaksun suuruus sekä päätetään

kannattajajäseniltä perittävien maksujen perusteista

8. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

10.  Valitaan vuosikokouksen välisen ajan kestäväksi toimikaudeksi kaksi tilintarkastajaa ja

heille kaksi varamiestä

11.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on

hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.10§

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttumisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

11§

Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia

 

 

Yhdistyslaki 26.5.1989/503

 

 

 

 

 

©2019 Tervolan hevosjalostusyhdistys ry - suntuubi.com